Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri

 • Kentteki sorunlu alanların ve/veya binaların yeniden yapılandırılması için değişik kapsamlarda verilen imar durumunun tespitinden başlayıp hak sahipliği tespiti,
 • Yeni projelerin çizilmesi,
 • Eski ve yeni projeye göre şerefiyelendirme çalışmasının bilimsel olarak yapılması, mevcut durumla yeni projenin çakıştırılması,
 • Tapu ve belediye süreçlerinde,
 • Müteahhit seçiminde yardımcı olunması  gibi projenin tümünün  proje koordinasyonu veya bir kısmı ile ilgili alabileceğiniz hizmetler tecrübeli arkadaşlarımızca birlikte verilmektedir.
 • Çalışmalar 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında yapılmaktadır.
 • Bina Bazlı Dönüşümlerde; bir kısmı kendi bünyemizde, bir kısmı ise iş ortaklarımız (mimari, hukuk, teknik….vb) aracılığı ile Koordinasyonunu yaptığımız belli başlı hizmetler;
 • İmar durumunun öğrenilmesi,
 • İmar durumuna uygun avan proje-taslak projenin Mimari Büro ile  hazırlanması, 
 • Kat maliklerine çalışmaların sunumunun yapılması ve proje üzerinden görüşlerinin alınması,
 • Genel kabul gören proje üzerinden hukuki şartnamenin ve teknik şartnamenin Hukuk Bürosu desteği ile hazırlanması,
 • İnşaat firmaları ile yapılacak olan ön şartnamenin hazırlanarak inşaat firmalarının tekliflerinin alınması süreci,
 • Alınan tekliflerin kat malikleri ile değerlendirmesi süreci,
 • Kabul edilen teklif üzerinden inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması sürecine refakat edilmesi,
 • Tapu müdürlüğü nezdinde sürecin malikler veya maliklerce belirlenen teknik heyetle beraber yürütülmesi,
 • Yasa kapsamında risk analizi hizmetinin yetkili firmalardan alınması, (Riskli yapı tespitine itirazlar varsa sürecin takibi, itiraz sonrası muafiyet belgelerinin takibi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında yıkım tebligatı süreçlerinin takibi)
 • Yasa kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı değerleme raporu alınması sürecinin yönetimi ,
 • Yasa kapsamında gerekli toplantıların yapılması, riskli yapı toplantısının noter marifeti ile yapılması sürecinin organize edilmesi,
 • Yasa kapsamında karara katılmayan/katılamayan maliklere 15 günlük sürede karara katılması ihtarının yapılması,
 • Yasa kapsamında karara katılmayan maliklerle ilgili açık arttırma sürecinin yönetimi, tüm iş ve işlemlerin apartman adına yürütülmesi
 • Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme kapsamında inşaat yapılıp teslim edilinceye kadar periyodik olarak binanın teknik olarak denetimi ve denetimin rapor olarak maliklere veya malik teknik heyetine yazılı bildirimi.
 • Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde ise kendi bünyemizde ve iş ortaklarımızla kurumlara verdiğimiz temel hizmetler;
 • Bölge için en iyi ve en verimli kullanıma yönelik çalışmaların yapılması
 • Gerekçeli raporların hazırlanması
 • Sınır mülkiyetlerinin ve hak sahipliği tespiti
 • Kat adedi analizi, kullanım analizi, fonksiyon analizi
 • Değerleme çalışmalarının yapılması
 • Proje ve yüklenici ihtiyaçlarını uzlaştırılması araştırması
 • Yüklenici seçimi
 • Yasa kapsamında gerekli prosedürlerin takibi

Müşavirlik Hizmetleri

 • Kurumlarda İş Takibi Hizmeti
 • Kurumlara Dosya Hazırlama Hizmeti(Bakanlık-Belediye-Tarım-Kadastro vb.)
 • Planlama ve değerlendirme çalışmaları
 • Proje yönetimi
 • Tesislerin doğru kullanımı için teknik eğitim hizmetleri
 • Risk Analizi ve Yönetimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi